Amazing Natcon Race (prowadzi: Miki)
Najbardziej niezwyk?y wy?cig, jaki rozgrywa? si? na ulicach Krakowa. Dwuosobowe dru?yny zmierz? si? ze sob? w pogoni za skarbem ukrytym gdzie? w mie?cie. Aby go zdoby?, zawodnicy musz? nie tylko poradzi? sobie z ró?nymi przeszkodami, ale tak?e by? szybsi od przeciwników - a naprawd? warto bo gra toczy si? o du?e pieni?dze!
Zainteresowany? Spróbuj wi?c swoich si?. Rozpocz?cie wy?cigu przed wej?ciem do szko?y. (Ograniczenia wiekowe: powy?ej 15 lat, rocznikowo)
Hidden Poker (prowadzi: Natan)
Uwa?asz ?e masz dobre oko? ?e karta ci sprzyja? ?e uk?ady pokerowe nie maj? przed tob? tajemnic? Sta? do walki, odnajd? karty i stwórz uk?ady Pokerowe.

Na terenie budynku konwentowego b?d? poukrywane specjalne karty, tworz?c z nich uk?ady pokerowe i przynosz?c je do Natan'a, zdob?dziecie konwentow? walut?. Kart nie jest du?o, uk?adów jeszcze mniej, wi?c spieszcie si? i wygrywajcie. Oczywi?cie im lepszy uk?ad, tym wi?cej mo?ecie wygra?.
Koncert Rei
Koncert Rei - znanej z wyst?pów na konwentach oraz artyku?ów w magazynie Kawaii. Repertuar koncertu b?dzie obwitowa? w utwory czysto j-popowe z dodatkiem nuty rodem z anime. Us?yszymy m.in. "Lonely in Gorgeous" z Paradise Kiss, "Together When" Ayumi Hamasaki, "Frienger" Ai Otsuka i inne.
NATcon Hold'em (prowadzi: Kuroneko)
Na pewno s?yszeli?cie, ?e "podziemie" organizuje na NATconie pokerowy turniej o naprawd? du?e stawki. Dopuszczaj? do gry nawet tych co s?abo znaj? zasady. Jest tylko jeden haczyk... Musisz by? polecony przez cz?onków "podziemia". Zbierz jak najwi?cej podpisów od prowadz?cych za uczestnictwo w panelach, konkursach, cosplayu i karaoke aby zasi??? przy stole z najlepszymi.
Familiada (prowadzi: Uzu)
Zbierz 5-osobow? dru?yn? i we? udzia? w konwentowej ods?onie Familiady odbywaj?cej si? na podobnych zasadach, jak jej telewizyjny odpowiednik!
Whose Line is it Anyway (prowadzi: XDLOL Squad)
Bazowany na popularnym telewizyjnym programie show na ?ywo, w którym grupka szale?ców b?dzie próbowa?a rozbawi? publiczno?? za pomoc? improwizowanych scenek.
Karaoke (prowadzi: Ekipa CafeConów)
Karaoke, czyli ?piewanie znanych przebojów na tle odtwarzanego z nagrania akompaniamentu instrumentalnego.

Na NATconie Karaoke odb?dzie si? w formie konkursu, a po jego zako?czeniu, w miar? mo?liwo?ci czasowych, mo?liwe b?dzie ?piewanie piosenek poza konkursem. Zg?oszenia na Konkurs Karaoke prosimy kierowa? na maila karaoke@natcon.pl. Podk?ady prosimy wysy?a? jako za??czniki do maila.

Karaoke to wspania?a zabawa zarówno dla ?piewaj?cych do mikrofonu, jak i ca?ej widowni.
Cosplay (prowadzi: Hinomaru Fandom)
Informacje dla widzów:
Cosplay (z ang. costume playing - przebieranie) to znajduj?ce korzenie w japo?skiej kulturze przebieranie si? za postacie z mangi, anime, gier wideo i filmów. W wielu krajach odbywaj? si? zloty i festiwale z konkursami na cosplayowe kostiumy. (z Wikipedii, Wolnej Encyklopedii).

Ciesz?ca si? nieslabn?c? popularno?ci? atrakcja konwentowa, której uczestnicy prezentuj? coraz wy?szy poziom zarówno wykonania strojów, jak i odgrywanych scenek. Zobaczmy, co tym razem przygotuj? dla Was cosplaterzy!

Informacje dla bior?cych udzia? w Konkursie :
Osoby, które chc?  wzi?? udzia? w Konkursie Cosplay proszone s? o zg?oszenie si? w systemie SKULD na stronie http://skuld.hinomaru-fandom.org/. Formularz jest dok?adnie opisany; rzetelne wype?nienie wszystkich pól formularza bardzo u?atwi nam przygotowanie Konkursu, a Wam udzia? w Cosplayu. Prosimy o nie zostawienie wype?niania zg?oszenia na ostatni? chwil?. Zg?oszenia wys?ane po 3. sierpnia 2009 mog? nie zosta? uwzgl?dnione.
Menu
Atrakcje
Odwiedzin:
Online: