No i po konwencie
Wszystko kiedy? si? ko?czy... A mo?e nie? Prosi?bym o wypowiadanie si? co wam si? podoba?o a co nie. Orgowie nie mog? by? wsz?dzie, za? wasza opinia mo?e sprawi? ?e przysz?e konwenty - nawet je?li nie nasze - b?d? lepsze, pozwol? usun?? b??dy oraz ulepszy? to co by?o dobre.

Straszliwą zbrodnię dodania newsa popełnił Kuroneko, a było to w dniu 11.8.2009 o 16:36.
Biuro rzeczy znalezionych
Po konwencie uzbierali?my do?? spore pud?o rzeczy bli?ej nie zidentyfikowanych osób. Je?li co? "posiali?cie" u nas dajcie zna? w tym w?tku a my w miar? naszych si? (bo ci?gle si? regenerujemy) damy zna? Uśmiech

Straszliwą zbrodnię dodania newsa popełnił Kuroneko, a było to w dniu 11.8.2009 o 16:31.
Ostatnie informacje przedkonwentowe
NATcon ju? za 2 dni. W zwi?zku z tym mamy dla Was porcj? informacji.

Przede wszystkim informujemy, ?e nie b?dzie mo?liwo?ci zakupu wej?ciówki na konwencie. Wej?ciówki b?d? wydawane jedynie na podstawie op?aconych rezerwacji. Informacja o tym, czy wej?ciówka jest op?acona, widnieje w Panelu Uczestnika dost?pnym po zalogowaniu na stronie NATconu. Osoby, które dokona?y wp?aty, a w panelu nie maj? adnotacji o op?aconej wej?ciówce, proszone s? o kontakt z nami, oraz zabranie potwierdzenia wp?aty na konwent.

Wej?cie na teren konwentu b?dzie mo?liwe od oko?o godziny 8, atrakcje rozpoczynaj? si? o 10. Nie ma mo?liwo?ci noclegu z pi?tku na sobot? na terenie konwentu. Cafecon Open Air, który mia? si? odby? w nocy z pi?tku na sobot? zosta? odwo?any, za co ekipa organizuj?ca go przeprasza wszystkich zainteresowanych.

Informujemy tak?e, ?e osoby niepe?noletnie chc?ce pozosta? na noc zobowi?zane s? przedstawi? pisemne pozwolenie rodziców lub prawnych opiekunów. Na pozwoleniu powinien tak?e znale?? si? aktualny numer kontaktowy do rodziców lub opiekunów. Plik, który mo?na wydrukowa? i uzupe?ni? znajduje si? tutaj - format pdf.

Poza tym chcieliby?my przedstawi? Wam plan konwentu. Dok?adn? rozpisk? atrakcji mo?na znale?? w tym pliku pdf. Opisy atrakcji s? dost?pne na stronie konwentu w odpowiednim dziale. Osoby, które chc? wzi?? udzia? w Amazing Natcon Race informujemy, ?e atrakcja ta rozpocznie si? o 12:00, dlatego te? prosimy o wczesne przybycie na konwent i jak najszybsze zapisanie si?.

Na NATconie zostanie przeprowadzona zbiórka pieni?dzy do puszek na dalszy rozwój konwentów. Ca?y dochód ze zbiórki zostanie przekazany grupie WWFF, od lat aktywnie wspieraj?cej sprz?towo polskie konwenty. Puszek szukajcie przy Akredytacji oraz w Punkcie Informacji Konwentowej.

We wszystkich sprawach zwi?zanych z konwentem mo?na si? z nami kontaktowa? mailowo dzisiaj do 23. Jutro kontakt przez Internet b?dzie nie mo?liwy ze wzgl?du na przygotowania szko?y do konwentu. Nadal b?dzie mo?liwo?? kontaktu telefonicznego, numery dost?pne s?  na stronie konwentu.

I jeszcze taka ma?a informacja na koniec: na konwenty odbywaj?ce si? w lecie zawsze warto wzi?? strój k?pielowy. Na NATconie te? mo?e okaza? si? przydatny.

Do zobaczenia na konwencie.

Straszliwą zbrodnię dodania newsa popełnił doji_mozg, a było to w dniu 6.8.2009 o 10:19.
NATcon - Zmiana Szko?y, Fotorelacja, Dojazd i Regulamin.
Niestety, pomimo naszych najszczerszych ch?ci i oczekiwa?, musimy poinformowa? i? z racji nierzetelno?ci ekipy budowlanej, remontuj?cej Liceum Ojców Pijarów w Krakowie, zmuszeni jeste?my zmieni? szko?? w której odbywa? b?dzie si? konwent. Ku niezadowoleniu Dyrekcji Liceum O. Pijarów i naszemu, ekipa remontowa, mimo licznych ponagle?, nie jest w stanie uko?czy? remontu sal i klatki schodowej przed terminem konwentu.
W zwi?zku z powy?szym, maj?c na uwadze zdrowie, bezpiecze?stwo i komfort Uczestników konwentu, postanowili?my zmieni? szko??.
Po do?? d?ugich i dramatycznych poszukiwaniach, uda?o nam si? wynaj?? inn? placówk? o podobnym metra?u i w niedalekiej okolicy, jest to Zespó? Szkó? Ekonomicznych nr 2 w Krakowie, na osiedlu Spó?dzielczym 6.

Dla waszej wygody przygotowali?my ju? na stronie plan oraz fotorelacj? z dojazdu do nowej szko?y, a tak?e regulamin konwentu. Przypominamy o konieczno?ci zapoznania si? z nim. W ci?gu najbli?szych dni pojawi si? na stronie rozpiska godzinowa atrakcji.

Zapraszamy tak?e na koncert Rei Hazuki, który odb?dzie si? w sobot? na Mainie.

Straszliwą zbrodnię dodania newsa popełnił Natan, a było to w dniu 2.8.2009 o 19:38.
Strona: 12345
Menu
Podstawowe informacje
Odwiedzin:
Online: