Atrakcje
Konwent powoli si? zbli?a wi?c postanowili?my uchyli? r?bka tajemnicy i przedstawiamy pierwsz? porcj? atrakcji. Jest to tylko niewielka cze?? tego co dla Was przygotowali?my. Opisy kolejnych atrakcji pojawi? si? ju? wkrótce.
Jednocze?nie przypominamy o zbli?aj?cym si? ko?cu rezerwacji. Do ko?ca pierwszej tury zosta?o ju? raptem kilkana?cie miejsc.
Przypominamy równie?, ?e wp?aty za pierwsz? tur? rezerwacji przyjmowane b?d? do 6 lipca - liczy si? termin wp?yni?cia pieni?dzy na konto.

Straszliwą zbrodnię dodania newsa popełnił doji_mozg, a było to w dniu 24.6.2009 o 23:39.
Zmiana Szko?y.
Z przykro?ci? informujemy ?e jeste?my zmuszeni zmieni? szko?? w której b?dzie odbywa? si? konwent. Niestety Zespó? Ogólnokszta?c?cych Szkó? Sportowych nr 1 zaplanowa? niezapowiedziany remont na okres trwania konwentu i zmuszeni jeste?my zrezygnowa? z ich us?ug.

Dzi? zosta?a podpisana umowa z now? szko??, nie mniejsz?, lecz jednak nie posiadaj?c? 3 sal gimnastycznych. Nowa szko?a to Liceum Ogólnokszta?c?ce Zakonu Pijarów im. Stanis?awa Konarskiego w Krakowie.

Oto nowy adres szko?y: ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków
A tak?e jej strona www: http://www.liceum.pijarzy.pl/index.php

Wszystkim zainteresowanym konwentem przypominamy ?e nadal trwa pierwsza tura rezerwacji, a nast?pna zaczyna si? 8 Lipca bie??cego roku.

Straszliwą zbrodnię dodania newsa popełnił Natan, a było to w dniu 17.6.2009 o 13:28.
Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Podstawowe informacje

Po niewielkich problemach technicznych, formularz dzia?a ju? prawid?owo.

Cena: 30 z?

Ilo?? wej?ciówek w pierwszej turze rezerwacji: 500.

Wp?aty przyjmowane do: 6 lipca.

Zni?ki:
 - cosplay: 5 z? (zwrot po cosplayu).
 - atrakcje: ustalane indywidualnie - nale?y wpisa? co si? robi w polu uwagi.
 - sprz?t: ustalane indywidualnie - nale?y poda? informacj? w polu uwagi.
 - zaakceptowani helperzy: wej?cie darmowe (tylko osoby dyspozycyjne podczas ca?ego konwentu) - nale?y da? informacj? w polu uwagi.

Mo?liwo?? przekazania wej?ciówki innej osobie: nie mo?na.
Mo?liwo?? zwrotów: istnieje, do 2 tygodni przed konwentem 100%, do tygodnia przed konwentem 50% kwoty.

Koszulki: 25 z? za koszulk?, wzór koszulki wy?wietli si? po klikni?ciu odno?nika w formularzu.

Numer konta: dost?pny po wype?nieniu formularza.

Po uzyskaniu 500 zarejestrowanych osób b?dziemy czeka? na wp?aty. Osoby, które nie zd??? wp?aci? w terminie, zostan? usuni?te z systemu i b?d? musia?y uczestniczy? w kolejnej turze rezerwacji.

Formularz mog? wype?ni? tak?e helperzy i twórcy atrakcji, daj?c odpowiedni? informacj? w polu uwagi, jednak nie spowoduje to zmniejszenia dost?pnej ilo?ci wej?ciówek na konwent.

FormularzImi? i Nazwisko: Pisane z DU?EJ litery (pierwsza litera du?a), wraz z polskimi literami.

Nick: b?dzie wy?wietlany na stronie z list? konwentowiczów, mo?e zosta? dodany na identyfikator.

Has?o: minimum 4 znaki, potrzebne do zalogowania do panelu i na przyk?ad zmiany danych.

Miejscowo??: s?u?y do identyfikacji przelewów ze ?le wpisanymi danymi, tak?e daje nam pewne statystyki.

Planowana godzina przybycia na konwent: pozwoli nam zorientowac si?, kiedy ustawi? wi?cej kas.

e-mail: dzi?ki niemu mo?emy si? z Tob? skontaktowa?, mo?na zmieni? has?o itp.

Telefon: najszybszy sposób kontaktu w nag?ej sytuacji. Nale?y podawa? zgodnie ze wzorem, inaczej formularz nie zostanie przyj?ty. Osoby bez numeru mog? poda? same zera i doda? stosown? uwag? w przeznaczonym do tego polu.

gg: numer na komunikator internetowy, tak?e bardzo szybki sposób kontaktu.

Koszulka: zamówienie koszulki (poprzez wybranie rozmiaru) wi??e si? z konieczno?ci? zap?acenia wraz z wej?ciówk? dodatkowych 25 PLN. Wzór koszulki mo?na obejrze? klikaj?c na link "Wzór na koszulce". Odbiór koszulki na konwencie.

Lo?a szyderców: ilo?? wej?ciówek tego typu jest bardzo ograniczona. Tylko 50 sztuk na ca?y konwent! Wej?ciówki tego typu s? o 10 PLN dro?sze. Uprawniaj? do wst?pu na specjalne miejsce podczas cosplayu - balkon nad sal? gimnastyczn?.

Wzór wej?ciówki: w tym roku istnieje mo?liwo?? wyboru wzoru na wej?ciówce. Dla uczestników dost?pne s? 3 wzory, ich podgl?d dost?pny jest po klikni?ciu na cyferk?. W przypadku nie zaznaczenia wzoru, zostanie on wylosowany.

Rezerwacja sleepów: szko?a oferuje du?? ilo?? sal. Czy uwa?asz, ?e dobrym pomys?em by?oby przeznaczenie cz??ci z nich na zarezerwowane sleep roomy dla grup 20-30 osobowych? Informacja wy??cznie statystyczna, pomo?e podj?? nam decyzj?.

Cafecon Open Air: je?li dzie? przed konwentem b?dzie odbywa?a si? impreza plenerowa nie zwi?zana z konwentem, czy by?by? ni? zainteresowany? Informacja czysto statystyczna, zostanie przekazana organizatorom Cafeconu Open Air.

Uwagi: tu nale?y wpisa? wszelkie uwagi, w tym informacje o tym, czy pomagasz przy konwencie.

Po zaakceptowaniu formularza zostanie wys?any do Ciebie mail z odpowiedni? informacj?.

Zaraz po zarejestrowaniu mo?na si? zalogowa? u?ywaj?c imienia, nazwiska i has?a.

Aby dosta? numer konta, nale?y po zalogowaniu klikn?? na zaznaczony na czerwono link w panelu uczestnika.
Pozosta?e informacje

Wi?kszo?? danych wpisanych w formularzu mo?na edytowa? loguj?c si? na konto uczestnika (rozmiar koszulki, obrazek na wej?ciówce itp). B?dzie to mo?liwe do momentu rozpocz?cia przygotowa? do wydruku.

Adres do formularza: http://www.natcon.pl/rezerwacje/formularz.php
Adres do logowania: http://www.natcon.pl/rezerwacje/

Straszliwą zbrodnię dodania newsa popełnił doji_mozg, a było to w dniu 8.6.2009 o 14:40.
Rezerwacje na NATcon
Z prawdziw? przyjemno?ci? pragn? poinformowa? i? 8 czerwca oko?o godziny 18 ruszy Pierwsza Tura Rezerwacji Wej?ciówek na NATcon.

Nast?pna tura Rezerwacji przewidziana jest na 8 Lipca bie??cego roku, dlatego niech nie martwi? si? ci którzy nie zd??? za?apa? si? na pierwsz? tur?, b?d? mi?li jeszcze szans?.

Dodatkowo chcia?bym poinformowa? i? nadal poszukiwane s? osoby ch?tne do prowadzenia paneli i konkursów, szczególnie takich które dobrze wpasowywa?yby si? w konwencj?. Zg?asza? si? mo?na przez formularz umieszczony na stronie naszego konwentu ( przypomn? www.natcon.pl ).


Straszliwą zbrodnię dodania newsa popełnił Natan, a było to w dniu 31.5.2009 o 16:52.
Strona: 12345
Menu
Podstawowe informacje
Odwiedzin:
Online: