Du?a aktualizacja atrakcji. Nagrody. Rezerwacja sleepów.
Tym razem spora aktualizacja atrakcji na NATcon.
W tym momencie na stronie konwentu znajduj? si? opisy wi?kszo?ci atrakcji, jakie dla Was przygotowali?my. Pozosta?e b?d? uzupe?niane na bie??co przez najbli?szy tydzie?. Najnowsze atrakcje s? umieszczane na tej stronie.
Na szczególn? uwag? zas?uguj? konkursy, do których nale?y si? przygotowa? jeszcze przed konwentem. S? to mi?dzy innymi:
Konkurs "S?odki Chibik"
Cosplay
Karaoke (nale?y zg?osi? piosenk?).

Udost?pnili?my dla Waszej wygody zdj?cia pierwszej cz??ci nagród, jakie b?dzie mo?na wygra? na NATconie. Je?li nic nie pokrzy?uje nam planów, za wygrany konkurs dostaniecie pewn? sum? w walucie konwentowej, któr? to b?dziecie mogli wymieni? na nagrody. Tak wi?c ju? teraz mo?ecie wybra?, co chcieliby?cie wygra? Uśmiech.

Od dnia dzisiejszego mo?liwa jest rezerwacja Sal Sypialnych dla grup zorganizowanych. Rezerwacj? obj?tych b?dzie tylko kilka sal, reszta b?dzie ogólnodost?pna. Szczegó?y odno?nie rezerwacji sleepów mo?na znale?? w tym temacie.

Straszliwą zbrodnię dodania newsa popełnił doji_mozg, a było to w dniu 25.7.2009 o 0:31.
Cosplay oraz Karaoke na NATconie
Osoby, które chc?  wzi?? udzia? w Konkursie Cosplay proszone s? o zg?oszenie si? w systemie SKULD na stronie
http://skuld.hinomaru-fandom.org/. Formularz jest dok?adnie opisany; rzetelne wype?nienie wszystkich pól formularza bardzo u?atwi nam przygotowanie Konkursu, a Wam udzia? w Cosplayu. Prosimy o nie zostawienie wype?niania zg?oszenia na ostatni? chwil?. Zg?oszenia wys?ane po 3. sierpnia 2009 mog? nie zosta? uwzgl?dnione.

Na NATconie Karaoke odb?dzie si? w formie konkursu, a po jego zako?czeniu, w miar? mo?liwo?ci czasowych, mo?liwe b?dzie ?piewanie piosenek poza konkursem. Zg?oszenia na Konkurs Karaoke prosimy kierowa? na maila karaoke@natcon.pl. Podk?ady prosimy wysy?a? jako za??czniki do maila.

Jednocze?nie organizatorzy maj? ma?? pro?b? do uczestników - je?li posiadasz parasol ogrodowy, i mo?esz go przywie?? na konwent, daj zna?. Wi?cej szczegó?ów w tym w?tku na forum.

Straszliwą zbrodnię dodania newsa popełnił doji_mozg, a było to w dniu 21.7.2009 o 13:51.
NATcon – Stage 2
W?a?nie ruszy?a Druga Tura Rezerwacji na NATcon, b?dzie ona trwa?a do 1 sierpnia bie??cego roku, wp?aty b?d? przyjmowane do 3 sierpnia (liczy si? data dokonania przelewu), jednak po 1 sierpnia nie b?dzie ju? zwrotów pieni??nych za rezygnacje z wej?ciówki. Przypominamy, ?e konwent odbywa si? w dniach 8-9 sierpnia w Liceum Ojców Pijarów w Krakowie. Wszystkich ch?tnych serdecznie zapraszamy do rezerwowania wej?ciówek i przybywania na nasz konwent.

Przypominamy, ?e dost?pne s? tylko wej?ciówki 2-dniowe w cenie 30 z?otych. Koszulka za? kosztuje 25 z?otych, jej wzór jest w formularzu rezerwacji.

Instrukcje jak nale?y dokonywa? rezerwacji, mo?na znale?? na forum konwentu w tym temacie: http://forum.natcon.pl/index.php?topic=138.0

Straszliwą zbrodnię dodania newsa popełnił Natan, a było to w dniu 8.7.2009 o 17:40.
NATcon tu i tam rezerwacje ma.
Dzi? zako?czy?a si? oficjalnie pierwsza tura rezerwacji, wszystkich ch?tnych jeszcze na wej?ciówki pocieszamy i? 8 Lipca rozpocznie si? druga tura rezerwacji, ilo?? wej?ciówek w drugiej turze b?dzie uzale?niona od tego ile wp?at wp?ynie za obecne rezerwacje oraz od tego ile rezerwacji zostanie zrobionych w czasie trwania KoneCON’u.

W?a?nie, Mainorg razem ze swoj? malutk? ?wit? zjawi si? na KoneCON'ie by s?u?y? wam informacjami o konwencie, miejscu w którym b?dzie si? odbywa? a tak?e umo?liwi? wam rezerwacje miejsc na NATcon, jeszcze przed rozpocz?ciem drugiej tury rezerwacji. B?dzie mo?na nas ?atwo znale?? na naszym stoisku a tak?e rozpozna? dzi?ki wyró?niaj?cym si? koszulkom.

Straszliwą zbrodnię dodania newsa popełnił Natan, a było to w dniu 29.6.2009 o 9:32.
Strona: 12345
Menu
Podstawowe informacje
Odwiedzin:
Online: